Iris Cruise nơi bắt đầu hành trình của bạn

Là đóa hoa thay lời cảm ơn đầy ắp yêu thương của người con dành cho cha, Iris Cruise ra đời với sứ mệnh kết nối quá khứ - hiện tại – tương lai, mang trong mình ngọn lửa của đam mê và hy vọng cho khởi đầu mới. 

Mỗi hải trình là một “tấm vé thông hành” đưa các thế hệ, các nền văn hoá gặp nhau, chia sẻ và giao lưu những câu chuyện đời thú vị trong xúc cảm chân thành.

 

Trách nghiệm của chúng tôi

Chúng ta chỉ có thể cùng tồn tại trên thế giới này nếu chúng ta hướng tới việc bảo tồn. Time Flow cam kết du lịch có trách nhiệm.

Community & Charity

We support local communities and businesses by partnering with them to sustain their existence with a responsible approach. We also support education – directly with our Cambodian school projects or via our charity partners.

Environment

The beauty of Asia lives through its unspoiled nature. Heritage Line does its part to protect the environment with an eco-friendly waste management system, elimination of single-use plastics on-board, and ships outfitted with state-of-the-art water treatment technology.

Sustainability

Centuries-old cultures, native costumes, local life, and natural landscapes all reflect the soul and identity of a country and its communities. We create travel with an eye on the conservation and protection of these priceless ethics and principles.